Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid (NOW)

03 april 2020

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de
nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en
hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én
flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3
maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere
voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Wat een 'substantiële tegemoetkoming in loonkosten' precies inhoud is 31 maart 2020 bekend gemaakt. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Naar verwachting gaat de NOW op 6 april 2020 open, pas dan kunt u een aanvraag indienen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De NOW loopt via het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Voorwaarden

Als u gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt. 
  • U verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
  • U moet uw medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen.

Hoogte van de tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%).
  • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom (90% van 50%).
  • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom (90% van 25%).

Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Dga
De dga, die meer dan 50% van de aandelen in de bv heeft, kan ook gebruik maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Dit blijkt ook uit de check op www.krijgiktozo.nl. Zie de regeling ‘Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)’ in het linker menu.

Meer informatie: uwv.nl

 

Bron: kvk.nl, rijksoverheid.nl, uwv.nl, coronaregelingen.nl

Naar het overzicht