Aangifte dividendbelasting


 

Ontvangt u dividend?

De vennootschap waarvan u het dividend ontvangt, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden. Deze ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting is een internationaal veel voorkomende vorm van directe belasting die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend. De belasting wordt geïnd door inhouding op de dividenduitkering. Dividendbelasting is veelal, maar niet onder alle omstandigheden, een voorheffing: de vennootschap die het dividend uitkeert, houdt de belasting op de dividendbetaling in en draagt de belasting vervolgens aan de fiscus af via een aangifte dividendbelasting. De reeds afgedragen dividendbelasting, mag vervolgens door de aandeelhouder op de door hem over het dividend verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering gebracht worden.

Als u dividend uitkeert
Keert uw vennootschap dividend uit aan aandeelhouders? Dan moet u 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat u uitkeert. U moet aangifte doen en betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Doet u niet op tijd aangifte of betaalt u het bedrag aan de aangifte niet op tijd? Dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete ontvangen van de belastingdienst.

Uitkeringstoets
Wanneer een onderneming winst maakt kan een deel van de winst worden uitgekeerd aan haar aandeelhouders, mits de winstreserves dit toestaan. Sinds de invoering van de flex BV op 1 oktober 2012 moet een verplichte uitkeringstoets worden gedaan om te bepalen of er dividend uitgekeerd mag worden. Deze uitkeringstoets is in het leven geroepen om de crediteuren te beschermen. Met de uitkeringstoets moet voorkomen worden dat een onderneming haar opeisbare schulden en crediteuren niet meer kan betalen na het uitkeren van dividend.

Tarief dividendbelasting
Het tarief van de dividendbelasting staat sinds 2007 op 15%, daarvoor was het 25%.

Buitenlandse aandeelhouders
In belastingverdragen is geregeld dat buitenlandse aandeelhouders een lager percentage of helemaal geen dividendbelasting betalen. Dit gebeurt doorgaans via de vrijstellingsmethode, waarbij het lagere percentage bij de uitbetaling van het dividend wordt toegepast. In andere gevallen wordt de teveel betaalde dividendbelasting achteraf teruggegeven.